Algemene voorwaarden

 

Privacy verklaring Medisch Pedicure Patricia

 

Medisch pedicure Patricia hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In dit privacy beleid wil ik informatie geven over wat ik met uw persoonsgegevens doe.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Medisch Pedicure Patricia houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit met uw toestemming nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op wil wijzen en deze respecteren

  Als medisch pedicure, Patricia Boon, ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn privacy beleid nog vragen hebt dan kunt u contact opnemen met mij.

Medisch Pedicure Patricia

 

Waarvoor verwerk ik persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Medisch Pedicure Patricia verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Administratieve doeleinden 
 • Het uitvoering geven aan een opdracht
 • Communicatie over de opdracht 

Voor de bovenstaande doelstellingen kan ik de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam, voorletters en tussenvoegsel 
 • Geslacht
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer en/of e-mailadres
 • Geboortedatum
 • Gegevens over gezondheid
 • Naam huisarts/praktijkondersteuner en/of diabetesverpleegkundige en/of podotherapeut/specialist

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan mij geeft, kan ik aan derde partijen verstrekken met uw toestemming, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maak ik gebruik van een derde partij voor declaratie van uw behandeling. (Declaratie via de podotherapeut of de zorgverzekeraar). En geef ik een behandelverslag aan uw huisarts wanneer dit nodig is/om gevraagd wordt door de huisarts.

Ik als medisch pedicure, Patricia Boon, geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek persoonsgegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben ik dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Medisch Pedicure Patricia bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 15 jaar.

 

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik de volgende maatregelen genomen:

 • Patiëntgegevens zijn opgeslagen op een PC die beveiligd is met een wachtwoord
 • Patiëntgegevens zijn opgeslagen op patiëntenkaarten welke afgesloten worden bewaard
 • Declaraties voor de zorgverzekeraar gaat via VIPLive en voor de podotherapeut via DMvoetzorg
 • Deze programma’s zijn beveiligd met een wachtwoord en specifieke internetsleutel

 

Rechten omtrent je gegevens

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook hebt u het recht de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Ik kan u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, vraag ik u hierover met mij contact op te nemen. Komt u hier niet met mij uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van mijn privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met mij op.

 

Medisch Pedicure Patricia

Beuckelaerstraat 2 

9076 DA Sint Annaparochie

0629471840

info@medischpedicurepatricia.nl